ЕCO PRODUCTION

Bulgaria is a beautiful country and its magnificent nature has been spared from the impact of superintensive farming. In 2003 we did a lot of research work and selected а plot of land next to the biggest reservoir in the Dobrudza region ( South- Eastern Bulgaria ), which is 10 m. m3 in water volume. The location has been included in the "NATURA 2000" Network of the EC. This network symbolizes the EU concern about the nature and its resources now and in future. Moreover, it provides a unique integration possibility along the line of environmental and business initiatives. This is why we set up our plantation there following good eco practices and in consistency with the philosophy of "NATURA 2000".

Еко производство

България е красива страна с чудесна природа, съхранена от влиянието на свръхинтензивно земеделие. Ние направихме проучвания и през 2003г избрахме землище в съседство с най-големия язовир в регион Добруджа /Североизточна България/ съдържащ 10 млн. куб.м. Мястото е включено в Мрежата НАТУРА 2000 на ЕС. Тази мрежа символизира грижата за европейските природните ресурси в настоящия момент и за в бъдеще. Също така НАТУРА 2000 дава уникалната възможност за интеграция на природозащитни и икономически дейности. Ето защо ние създадохме на това място насаждения, които отглеждаме по екологичен способ съвместим с философията НАТУРА 2000. Развитието на Еко-зоната считаме за наша мисия!

ROTARO ECO

As an investor, "ROTARO" Ltd. has promoted and developed a project for a raspberry farm over 21.50 hectares, the aim of which is to turn out ecologically pure produce in compliance with the regulations of EEC 2029/91. An extra guarantee for the quality of our production is the monitoring carried out by CERES - a German certification institution ( www.ceres-cert.com).

ротаро еко

Като инвеститор фирма "Ротаро" ЕООД разви проект на малиновото стопанство върху 21,5 ха с цел производство при спазване на Регламент ЕЕС 2092/ 91 за екологично чиста продукция. Допълнителна гаранция за качеството на нашата продукция е мониторинга, който извършва сертифициращата ни институция CERES Германия (www.ceres-cert.com). През 2006г ние постигнахме стандартите за получаване на еко-сертификат за малиновата продукция.

ЕCO TOURISM

We can call tourist activities to be "steady" when they do not spoil environment and the local cultural heritage. We are certain that with the proper management and regulation tourism is able to play quite a positive role within the of "NATURA 2000" Network. It will definitely promote the awareness of the need for nature preservation among tourists and locals. Furthermore, this kind of tourism can offer wonderful attractions based on the local flora and fauna. Fishing tourism is another extra option we can offer to people willing to be in direct contact with the live nature of this eco zone.

еко туризъм

Устойчивият туризъм е туризъм, който не уврежда околната среда и местното културно наследство. Убедени сме, че при правилно развитие, туризма може да има и положителна роля в местата от мрежата НАТУРА 2000. Съдейства за повишаването на информираността сред туристи и местното население за нуждата от защита на природата. Същевременно дава прекрасни атракции свързани с разнообразието на местната флора и фауна. Риболовния туризъм е нашата допълнителна опция към хората желаещи да бъдат в пряк контакт с живата природа на еко-зоната .

PARTNERSHIP

At the moment
What we offer at present is partnership based on interests towards our production of ecologically pure raspberries. We are orientated toward the local markets of fresh fruit and export of frozen raspberries of IQF and "Whole&Broken" quality standards. Our export volume is 250-300 t. per year. We are in complete readiness to negotiate deliveries with producers, processors and traders who might be interested in this.
In the near future
We can see a serious potential for fast expansion of plant type and perennial plantation area while preserving the unique character of the region. We are also ready to share our experience but with only those who will share our values and business concepts.
We would like to set up a base processing facility for a unique trade brand of eco produce - quite a logical goal that we are ready to pursue conjointly.

Партньорство

В близко бъдеще
Виждаме сериозен потенциал за бързо разширяване вида и площите с трайни насаждения , при съхраняване уникалността на района. Опита си ще дадем за тези, които споделят нашите ценности в бизнес-идеите си.
Създаването на база за обработка на еко-плодовете и на специална търговска еко-марка са следващите логични цели и ние сме готови да ги постигнем заедно.
Към момента
Ние предлагаме партньорство на основа интерес към продукцията ни от екологично чисти малини. Ориентирани сме към местния пазар за свежи плодове и към износ на замразени малини от качества IQF и "Whole&broken". Обема на продукцията за износ е 250-300 тона на година и имаме готовност да договаряме доставки със заинтерисоване производители, търговци и преработватели.

OKO-LANDWIRTSCHAFT

Bulgarien ist ein schones Land, dessen Natur vor dem schadlichen Einfluss der superintensiven Landwirtschaft geschont worden ist. Wir haben nach den besten potentiellen Anbauflachen gesucht und im Jahre 2003 haben wir uns fur ein Grundstuck im nordostlichen Teil Bulgariens entschieden. Es befindet sich in unmittelbarer Nahe des gro?ten kunstlichen Sees (10 Mill. m? gro?) in der Gegend Dobrudsha und gehort au?erdem zum europaischen Schutzgebietsnetz „Natura 2000“. Ziel von diesem Netz ist es „einen gunstigen Erhaltungszustand der naturlichen Lebensraume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen“. Ferner bietet „Natura 2000“ die Moglichkeit zur Integration und Entwicklung von Naturschutz- und Landwirtschaftsprojekten. Deshalb haben wir uns dieses Grundstuck augesucht, wo wir Oko-Landwirtschaft in Einklang mit der „Natura 2000“-Philosophie betreiben konnen.

ROTARO

Als Investor hat „Rotaro“ GmbH ein Projekt erfolgreich durchgefuhrt, dessen Ziel es ist, mehr als 21ha mit Himbeerenstrauchern, unter Einhaltung der EU-Oko-Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 fur den okologischen Landbau, zu bewirtschaften. Die Qualitat unserer Ware wird zusatzlich durch die Uberwachung von CERES Deutschland (www.ceres-cert.de) gewahrleistet, die uns ein Oko-Zertifikat im Jahre 2006 ausgestellt hat.

OKO-TOURISMUS

„Stabil“ nennen wir den Tourismus, der der Natur nicht schadet. Wir sind davon uberzeut, dass bei angemessener Planung und Steuerung Tourismus einen positiven Einfluss auf die Orte, die Teil vom „Natura 2000“-Netz sind, haben kann. Es konnte dazu beitragen, dass die Touristen und die Gesellschaft allgemein ein umweltfreundlicheres Verhalten und vor allem ein besseres Verstandnis fur die Natur und ihren Schutz entwickeln. Der Fischfang zum Beispiel ist eine Freizeitaktivitat, die wir denjenigen anbieten, die gerne einen naheren Kontakt zur Natur in einem Oko-Gebiet hatten.

PARTNERSCHAFT

Zur Zeit:

• Denjenigen, die sich fur unsere Produktion von Oko-Himbeeren interessieren, bieten wir gerne unsere Partnerschaft an. Unsere Geschaftsplane bestehen im Absetzen von frischen Himbeeren auf dem lokalen Markt und in der Ausfuhr tiefgefrorener Ware - IQF oder „whole & broken“. Unser Produktionsvolumen betragt jahrlich 250-300 Tonnen. Wir freuen uns uber mogliche Verhandlungen mit interessierten Handlern oder Verarbeitern.

In naher Zukunft:

• Wir sehen ernsthaftes Potential in der Ausweitung der Art und der Gro?e unserer Anbauflachen. Unsere Erfahrung werden wir mit denjenigen teilen, die sich zu denselben Werten und Geschaftsideen bekennen, wie wir.

• Wir sind bestrebt als nachstes eine Anlage zur Verarbeitung unserer Oko-Produktion aufzubauen. Eine eigene Handelsmarke ware auch ein logischer Schritt. Unsere Ziele werden wir gerne in Zusammenarbeit mit einem Partner verfolgen.

web design уеб дизайн www.pixeldepo.com

Добре дошли на сайта на Ротаро Еко
България е красива страна с чудесна природа, съхранена от влиянието на модерното интензивно земеделие.
Ние направихме проучвания и през 2003г избрахме чудесно землище в съседство с най-големия язовир в регион Добруджа /Североизточна България/ съдържащ 10 млн. куб.м. Мястото е включено в Мрежата НАТУРА 2000 на ЕС. Тази мрежа символизира грижата за европейските природните ресурси в настоящия момент и за в бъдеще. Също така НАТУРА 2000 дава уникалната възможност за интеграция на природозащитни и икономически дейности.
Ето защо ние създадохме на това място насаждения, които отглеждаме по екологичен способ съвместим с философията НАТУРА 2000.
Развитието на Еко-зоната считаме за нашата най-важна мисия!

 

 
 

уеб дизайн: PIXELDEPO studio